CUPOL JAZZ & BLUES CLUB PROTOKOLL ORDINARIE ÅRSMÖTE
KARLSKOGA/DEGERFORS

Sammanträdesdag
2017-03-21
ORDINARIE ÅRSMÖTE
TID Tisdagen den 21 mars 2017, kl 18:00 – 18:20
PLATS Bibliotekets lokal i markplan

§ 1 Öppnande Styrelsens ordförande Acke Svensson hälsade de närvarande välkomna
och förklarade årsmötet öppnat.
§ 2 Val av ordförande Till ordförande för årsmötet utsågs Eric Nilsson.
§ 3 Ordf val av Ordföranden utsåg Kerstin Sjögren att föra dagens protokoll.
protokollförare
§ 4 Närvarande Förteckning upprättades över närvarande medlemmar, vilken av årsmötet
medlemmar, godkändes att gälla som röstlängd, bilaga 1.
röstlängd
§ 5 Dagordning Årsmötet fastställde den föreslagna dagordningen.
§ 6 Val av två Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, samt att agera rösträknare
justerare utsågs Stig Erlandsson och Ann Jansson.
§ 7 Fråga om kallelse Ordföranden erinrade om att medlemmarna kallats till årsmötet genom
behörigen skett skriftlig kallelse och via lokalpressen 2017-03-04.
Årsmötet förklarades i behörig ordning utlyst.
§ 8 Styrelsens Årsmötets ordförande Eric Nilsson föredrog verksamhetsberättelsen och
årsre- kassören Wiggo Öberg föredrog resultat- och balansräkning för 2016
dovisning och ordföranden lämnade ordet fritt.
§ 9 Revisorernas Revisor Ulrica Pettersson föredrog revisionsberättelsen över granskningen
berättelse av räkenskaperna för 2016 och ordföranden lämnade ordet fritt.
Årsmötet beslutade att med godkännande lägga revisionsberättelsen till
handlingarna.
§ 10 Fastställande av Årsmötet beslutade att fastställa klubbens resultat- och balansräkning.
reslutat- och
balansräkning
§ 11 Ansvarsfrihet Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års
förvaltning.
§ 12 Val av ordf Acke Svensson 1 år, ordförande
och ledamöter Anders Eriksson 2 år omval, ledamot
suppleanter Kerstin Sjögren 1 år kvar, ledamot
Wiggo Öberg 1 år kvar, ledamot
Ann Jansson 2 år omval, ledamot
Per-Gunnar Persson 2 år omval, ledamot
Stig Erlandsson 2 år, nyval ledamot
Suppleanter
Rolf Svensson 2 år, nyval
Jan Sjögren 2 år omval
§ 13 Val av revisorer Årsmötet valde Ulrica Pettersson och Jan Augustsson till revisorer
med omval på 1 år
§ 14 Val av valberedning Årsmötet beslutade välja valberedning på 1 år med Birgitta Fallström,
Birgitta Serrander och Bengt Linusson.
§ 15 Medlemsavgift Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften till 200:-.
§ 16 Beslut om Styrelsen redovisade sitt förslag till revidering av klubbens stadgar från
stadgeändring 1993-10-28 med styrelsebeslut 2016-10-19.
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till revidering av
klubbens stadgar.
§ 17 Avslutning Innan årsmötet avslutades berättade Eric Nilsson kort om sina elva år i
Cupol Jazz & Blues Club. Han har hunnit med att vara kassör, sekreterare,
medlemsansvarig, suppleant och som avslutning ordförande på årsmötet.
Han ger klubben stort beröm för allt arbete och framför allt den goda
stämningen bland de förtroendevalda. Utan en god anda blir det inget
bra resultat. Ordförande Acke Svensson överlämnade en vacker vårbukett
tillsammans med ett bevis på att Eric numera är klubbens hedersmedlem.
Ordförande Acke Svensson tackade de närvarande för visat intresse och
förklarade årsmötet avslutat.
Eric Nilsson Kerstin Sjögren
Ordförande Sekreterare
Ann Jansson Stig Erlandsson
Justerande Justerande

TILLBAKA